رزماری پارسه

31 فروردين 1394
Author :  

تئوری رزماری پارسی (تئوری تکوین انسان) 

پارسی ابتدا تئوریش را با عنوان بشر- زندگی- سلامتی در سال 1981 منتشر کرد و در سال 1992 تئوری خود را به تئوری انسان شدن(تکوین انسان)تغییر نام داد.

اساس فلسفی تئوری

پارسی تئوری خود را از اصول و مفاهیم کار راجرز، افکار پدیدار شناسی- اگزیستانسیالیستی هایدگر، سارتر و پونتی تدوین کرده است. تئوری همچنین از تجربه وی در پرستاری و از ترکیب اصول نظری علوم انسانی ناشی می شود.

پیش فرض ها، مفاهیم و ارتباطات اصلی

پیش فرض ها

پیش فرضهای اصلی تئوری پارسی مانند بسیاری از مفاهیم آن از علم انسان واحد راجرز و از پدیدار شناسی اگزیستانسیالیستی منشاء می گیرد. این پیش فرضها در جدول مربوطه نشان داده شده اند. گرچه پارسی نه پیش فرض در مورد انسان و تکوین را بعداً به صورت سه عبارت کلی ترکیب کرد.

پیش فرضها- تئوری پارسی

انسان

-         انسان همزیست است در حالیکه الگوهای ریتمیک با محیط را ترکیب می کند.

-         انسان یک هستی باز است، آزادانه معانی موقعیت ها را انتخاب می کند و مسئولیت تصمیمات را می پذیرد.

-         انسان منحصر به فرد است. دائماً الگوهای ارتباط را همسازی می کند

-         انسان به صورت چند بعدی به گزینه ها(شقوق)فائق می آید.

تکوین

-         تکوین(شدن)، سلامتی- زندگی- انسان منحصر به فرد واحد است.

-         تکوین فرآیند همسازی ریتمیک انسان- جهان است.

-         تکوین الگوهای انسانی از ارتباط تقدم های ارزشی است.

-         تکوین، فرآیند بین ذهنی فائق آمدن بر احتمالات است.

-         تکوین، تجلی انسان منحصر به فرد و واحد است.

مفاهیم

تعدادی از مفاهیم تئوری را جرز و پدیدار شناسی اگزیستانسیالیستی در تئوری پارسی وجود دارند. مفاهیمی که از کار راجرز ناشی شده اند شامل میدان انرژی، بازبودن، الگو و چهار بعدی بودن است. وی از پدیدار شناسی مفهوم همسازی را استفاده کرده است.ضمناً برخی از مفاهیم تئوری پارسی تعریف شده اند.

ارتباطات

پارسی از مفاهیم، سه اصل تئوری اش را استخراج کرده است:

1-    ساخت معانی چند بعدی بودن،خلق مشترک واقعیت از طریق زبان، ارزش ها و تصورات است.

2-    الگوهای ریتمیک خلق مشترک ارتباط، واحد متناقض آشکار- مخفی، توانمند- محدود بودن را هنگام ارتباط-جدایی زنده می کند.

      3-  غلبه مشترک بر گزینه ها به روش های منحصر به فرد ابتکار در فرآیند تغییر شکل قدرت می دهد.

مفاهیم مرکزی تئوری تکوین انسان پارسی

مفهوم                   تعریف

انسان                   - هستی های هدفمند هستند که با دنیای خود تعامل نموده و ماهیت اساسی دانش را دارند و به دنیای

                           خود باز هستند. انسان واحد کسی است که در جهان در ایجاد و تکوین همکاری می کند و یک شخص

                           کل، بازو آزاد برای انتخاب روشهای"شدن" است

سلامتی                  - روشی از بودن(هستی) در دنیا،سلامتی به صورت پیوستار سلامتی تا بیماری و یا به صورت دو مقولگی

                          سلامتی/بیماری نیست بلکه آن روشهای وجودی روزمره را زنده می کند.

پرستاری                -پرستاری بر اساس این نظر که انسان هستی منحصر به فرد و آزاد برای انتخاب در موقعیت هاست، انسان را

                         به سمت روش های هستی، پیدا کردن معانی موقعیت ها، انتخاب روش های خلق مشترک سلامتی خود و

                         حضور حقیقی سرزنده در زندگی روزانه راهنمایی می کند.

محیط                   - دنیا، جهان و آنهایی که فضاها را به همراه دیگران آزادانه در موقعیت ها انتخاب می کنند در بر می گیرد.

معنی                   - تفسیر همیشه در حال تغییری که شخص به چیزی ارزش می دهد و روشی که در آن، این تفاسیر واقعیت                   

                         شخص را منعکس می کند. 

ریتمیسیته:              - الگوی متقابل فرآیند انسان- جهان

غلبه کردن(فائق آمدن)   - رسیدن به انسوی گزینه ها- امیدها و رویاهایی که در تجربیات چند بعدی دیده می شود.

تصور                   - معانی تصویری هم از تجربیات واقعی و هم از تجربیات تصور شده،این تصویر  در دیدگاه فرد هم ارادی و هم

                         شخصی است.

ارزشگذاری             - انتخاب شخص، ارزش قائل شدن و عمل روی آن نشانه هایی که در زندگی شخص معنی دارند.

قدرت                   - فرآیندفشار- مقاومت در برابر عدم هستی

ابتکار                   - روش جدید اختراع تطبیق- عدم تطبیق در قطیت- عدم قطعیت زندگی

تغییر شکل              - تغییر نظر از آشنا- ناآشنا، دگرگون شدن تغییر در همسازی از نو در یک روش واضح و روشن

 

 

 

بعلاوه سه ساخت نظری وجود دارند که برای راهنمایی تحقیق و عمل طرح شده اند:

1-قدرت، روش تصور آشکار کردن- مخفی کردن است.

2- ابتکار، تظاهر ارزشگذاری توانمند- محدود بودن است.

3- تغییر شکل، آشکار سازی در زبان ارتباط- جدایی است

پرستاران افراد رادر انتخاب گزینه ها در تغییر فرایند سلامتی راهنمایی می کنند و این مورد به وسیله شراکت بین ذهنی با مددجویان انجام می شود. عمل روی واضح سازی معنی تمرکز می کند و پرستار به عنوان یک راهنما برای انتخاب گزینه ها در تغییر تجربیات سلامتی عمل می کند.

افرادحرفه ای که روش پارسی را به کار می برند روی تغییر رفتار فرد برای تناسب با فرآیند پرستاری تعیرف شده تمرکز نمی کنند و سعی ندارند که با آنها با تشخیص های پرستاری نام دهند. بلکه به جای آن، از طریق درک فرآیند انسان- جهان که حضور حقیقی پرستار با شخص و خانواده را در بر می گیرد،عمل می کنند. پرستار با ریتم های شخص و خانواده زندگی می کند به صورتی که آنها از طریق تجربه حرکت و پیشرفت کنند.

سودمندی

تئوری پارسی به عنوان یک راهنما برای عمل در موقعیت های مراقبت بهداشتی در کانادا، سوئد، کره و... استفاده شده است. علاوه بر آن، روش پارسی به صورت تحقیق کیفی توسط دانشمندان پرستاری در استرالیا، کانادا، دانمارک و... انتخاب شده است. در جراحی حاد هم این تئوری به کار رفته است. مولفین متوجه شدند که الگوهای مثبت تغییر در عمل پرستاری بعد از کاربرد راهنماییها وجود داشتند، مراقبت پرستاری مددجو محورتر شده و تجربیات فرد و خانواده را بیشتر در نظر گرفته است.

مفهوم حضور(وجود) تئوری در چندین نمونه به کار برده شده است. مثل پرستارانی که با خانواده هایی که دارای بیمار HIV+ هستند، کار می کنند.   

  

3470 Views
یاسر ریوندی

اطلاعات تماس

  •  آدرس: ایران، گناباد
  • تلفن تماس:(051)57229012
  • ایمیل آدرس: yasser.rivandy59@gmail.com

 

 

همکاران سایت

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…